Instagram
   
Aktualnosti
  

Javni poziv za Rimski sajam

01.04.2022 - 31.05.2022
1. Organizator „Rimskog sajma“ je Turistička zajednica grada Vinkovaca, Trg bana Šokčevića 4, 32100 Vinkovci, OIB: 34765765190. Na „Rimskom sajmu“ prezentiraju se proizvodi usko vezani za Rim i antičko razdoblje, ali i oni koji imaju s navedenim razdobljem logičnu poveznicu.
 
2. Pravo sudjelovanja na specijaliziranom Rimskom sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva, koje uredno ispune i dostave potpisanu i ovjerenu prijavu za sudjelovanje i presliku uplatnice za kotizaciju u iznosu od 100,00 kuna. Potvrdu uplate treba dostaviti najkasnije do 17. svibnja 2022. godine. O sudjelovanju, razvrstavanju i rasporedu izlagača odlučuje organizator poštujući maksimalno njihove želje i koncepciju priredbe.
 
3. Potpisana prijava za sudjelovanje ima važnost Ugovora.
 
4. Podnijeta prijava je neopoziva i obvezna za izlagača. Nakon primitka prijave, organizator potvrđuje prihvat prijave izlaganja, a zadržava pravo da je prihvati ili odbije. Organizator zadržava pravo da izlagaču odredi mjesto izložbenog prostora.
 
5. Prijava za izlaganje odnosi se samo na prijavljene izlagače s prijavljenim proizvodima. Ona obvezuje izlagača da prijavljene izloške drži u rimskom šatoru za vrijeme trajanja sajma. Tijekom angažiranja sajamskog-izložbenog prostora izlagač je dužan za vrijeme radnog vremena sajma neprekidno boraviti u sajamskom prostoru vodeći brigu o svim izlošcima i opremi o vlastitom trošku.
 
6. Ako zbog nepredviđenih okolnosti izlagač u pismenoj formi predloži organizatoru povlačenje svoje prijave o sudjelovanju najkasnije 7 dana prije početka priredbe, a organizator to prihvati, izlagaču će biti vraćen iznos na ime uplate za najam štanda.
 
7. Ukoliko se priredba mora vremenski pomaknuti, skratiti, produljiti ili premjestiti u drugi prostor, izlagač nema pravo otkazati sudjelovanje niti ima pravo na naknadu štete.
 
8. Izlagač sam uređuje izložbeni prostor, ali uz poštivanje koncepcije sajma, imajući u vidu da je riječ o specijaliziranom sajmu. Izlagač je dužan tijekom rada na sajmu nositi rimske tunike ili drugu sličnu odjeću primjerenu manifestaciji (toge, rimske haljine i sl.) koju sam osigurava. U slučaju da izlagač ne bude primjereno odjeven, organizator zadržava pravo udaljiti ga sa sajma bez naknade štete. Izlagač može, u slučaju da nema vlastitu tuniku, zatražiti najam tunike TZ grada Vinkovaca najkasnije do dana prijave na sajam.
 
9. Izlagač osigurava izloške i drugu opremu (potrebne kablove i žarulju) na izložbenom prostoru o vlastitom trošku. U slučaju nastanka štete (krađa, oštećenje i sl.) izlagač je dužan nastalu štetu u najkraćem roku prijaviti policijskoj postaji.
 
10. Izlagač je odgovoran za štetu ili nesreću nanesenu organizatoru i drugim izlagačima, odnosno osobama na izložbenom prostoru, ako ih je izazvao on ili njegovo osoblje.
 
11. Proizvode od plastike, gume i sl. nije dozvoljeno izlagati niti prodavati na sajmu.
 
12. Organizator je tijekom sajma ovlašten nesmetano fotografirati te izrađivati druge vrste video i audio zapisa u ustupljenim izložbenim prostorima i koristiti ih za vlastite i opće potrebe. Izlagači se u tom pogledu odriču bilo kakvih autorskih prava i potraživanja, a isti nemaju ovlast vršenja takvih oblika snimanja bez posebnog odobrenja organizatora, osim unutar vlastitog izložbenog prostora.
 
13. Ekonomsko- propagandne aktivnosti na prostoru organizatora mogu se organizirati u skladu s propisima Republike Hrvatske. Za sve reklamne akcije izvan izložbenog prostora izlagača potrebno je posebno odobrenje organizatora. Izlagačima nije dozvoljena uporaba elektronskih uređaja koji proizvode buku. Puštanje glazbe na izlagačevom prostoru kao niti organiziranje prezentacija, konferencija za novinstvo i drugih aktivnosti izlagaču nije dozvoljeno.
 
14. Reguliranje prodaje - izravna prodaja izložaka i uzoraka je dozvoljena. Izlagači su dužni u skladu sa zakonskim propisima pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju inspekcijske službe.
 
15. Organizator preuzima brigu oko čišćenja sajamskih prostora, ulaza i drugih površina, koje zajednički koriste svi izlagači i posjetitelji.
 
16. Čišćenje rimskih šatora i izložaka isključiva je obveza izlagača.
 
17. Izlagač ne može davati u najam izložbeni ili propagandni prostor, odnosno njegov dio, trećim osobama bez dozvole organizatora.
 
18. Organizator se obvezuje predati rimski šator i opremu izlagaču 1 sat prije početka priredbe. Izlagač je obvezan vratiti rimski šator i opremu u stanje u kakvom ih je primio. U slučaju oštećenja ili nestanka materijala i opreme rimskoga šatora, izlagač je dužan nadoknaditi štetu.
 
19. Rimski sajam održat će se od 10. do 12. lipnja 2022. godine.
 
20. Rad sajma je:
•10. lipnja (petak): 17:00-23:00
•11. lipnja (subota): 10.00-23:00
•12. lipnja (nedjelja): 10:00-14:00
 
21. Izlagač se obvezuje preuzeti naručeni izložbeni prostor najkasnije 1 sat prije početka sajma, a raspremanje mora dovršiti u roku 1 sat nakon zatvaranja sajma.
 
22. Ukoliko izlagač ne preuzme naručeni izložbeni prostor u navedenom roku prije početka sajma, a o tome nije obavijestio organizatora, organizator zadržava pravo da od tog roka na dalje raspolaže prostorom bez ikakvog obrazloženja.
 
23. Sastavni dio Javnog poziva je PRIJAVNICA koja se mora ispunjena dostaviti Organizatoru elektronskim putem, osobno ili putem pošte najkasnije do 17. svibnja 2022. godine.
 
24. Korisnici odnosno izlagači su dužni obavljanje svoje djelatnosti na prostorima iz ovog Javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualno potrebne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje djelatnosti na prostoru kojega koriste. Korisnici odnosno izlagači su u cijelosti odgovorni trećim osobama u slučaju novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske. Isti jamče i isključivo su odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje Organizatora, službene osobe) na prostoru kojega koriste.
 
25. Javni poziv će se objaviti na www.tz-vinkovci.hr i na www.vinkovci.hr. Osoba za kontakt je Stjepan Andabak (TZGVK) tel./fax.: 032/334653, na e-mail: info@tz-vinkovci.hr
PRIJAVNICU PREUZMITE OVDJE!
 
JAVNI POZIV PREUZMITE OVDJE!
Povratak na listu